اعضای هیئت مدیره

جواد حاجی بیگی بنیانگذاران و عضو هیئت مدیره
مسعود باقر تجریشی بنیانگذاران و رئیس هیئت مدیره
علیرضا فلسفی بنیانگذاران و عضو هیئت مدیره

مدیران

member
مددیان

مدیرعامل

اربابی فر

مدیر فروش

team
رشیدی

مدیر خدمات پس از فروش

member
راضی

مدیر مالی

X